۳- بازگشت مشتری

یکی از مولفه های مهم در عملکرد کسب و کارها، محاسبه و تحلیل نرخ بازگشت مشتریان است. یعنی چند درصد…