۱۱- دیمیتری شوستاکوویچ

پیش نوشت ۱: بدیهی است که آفریده های هنری، متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی…