۱۰- پنجاه کتاب در یک کتاب

پیش نوشت اول:  در میان انبوه کتابهای موجود در حوزه ی موفقیت و توسعه مهارت های فردی، تقریبا برای هر…

3 سال ago

۲- ملت عشق

کلماتی که ما برای توصیف خالق بکار میبریم، درواقع نشاندهده ی آنست که ما خودمان را چگونه توصیف میکنیم. اگر…